Opis projektów
Projekt, pn. „Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy PELMET Spółka Jawna Eugeniusz Pelczar, Kazimierz Pelczar” nr POPW.01.02.00-18-0087/16 realizowany jest w ramach

Projekt, pn. „Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy PELMET Spółka Jawna Eugeniusz Pelczar, Kazimierz Pelczar” nr POPW.01.02.00-18-0087/16 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej PELMET Spółka Jawna na rynkach międzynarodowych poprzez kompleksowe działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy w zakresie produktów: końcówki drążków kierowniczych i części metalowe, obudowy i rozdzielnice elektryczne.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu przeprowadzone zostaną działania doradcze, przez wyłonionego w drodze konkursu ofert Wykonawcę, które obejmą, m.in.: analizę możliwości eksportowych firmy PELMET, badanie rynków zagranicznych, przygotowanie koncepcji wejścia na rynki zagraniczne, opracowanie narzędzi i metod marketingowych, sporządzenie listy rekomendacji dotyczących reorganizacji firmy na potrzeby internacjonalizacji. W efekcie świadczonych usług opracowany zostanie dokument, pn. „Model biznesowy internacjonalizacji  dla firmy PELMET Spółka Jawna Eugeniusz Pelczar, Kazimierz Pelczar w zakresie produktów: końcówki drążków kierowniczych i części metalowe, obudowy i rozdzielnice elektryczne”, zgodny ze „Standardami tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji” dla I etapu, działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP” PO PW.

Wartość projektu: 30 750,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 20 000,00 PLN

Harmonogram projektu: 01.11.2016 – 31.12.2016

 

"Ceramiczne kompozyty z udziałem grafenu jako narzędzia skrawające i części maszyn o unikatowych właściwościach" Cergraf (2012-2016) w ramach programu "Graf-Tech"

PELMET Spółka Jawna podpisał umowę konsorcjum na realizację projektu "Ceramiczne kompozyty z udziałem grafenu jako narzędzia skrawające i części maszyn o unikatowych właściwościach" Cergraf (2012-2016) w ramach programu "Graf-Tech" Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Partnerzy: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

 

Zapytania ofertowe
Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia prowadzącego do opracowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy PELMET Spółka Jawna E. i K. Pelczar

W związku z planowanym zakupem usług doradczych na potrzeby projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP I Etap” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia prowadzącego do opracowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy PELMET Spółka Jawna Eugeniusz Pelczar i Kazimierz Pelczar w zakresie produktów: końcówki drążków kierowniczych i części metalowe oraz obudowy i rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia”

 


Kontakt

PELMET Spółka Jawna
Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar

ul. Marynkowska 5 | 38-422 Krościenko Wyżne
tel: 13 43 049 11
fax: 13 43 049 20