Opis projektów
Projekt pt.: „WDROŻENIE DO PRODUKCJI FIRMY PELMET SP.J. SZAFKI GAZOWEJ Z ELEMENTEM USZTYWNIAJĄCYM MONTAŻ LICZNIKA GAZOWEGO Z ZASTOSOWANIEM INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII BEZSPOIWOWEGO SPAWANIA.”

 

Projekt realizowany realizowany w ramach Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Projekt pt.: „WDROŻENIE DO PRODUKCJI FIRMY PELMET SP.J. SZAFKI GAZOWEJ Z ELEMENTEM USZTYWNIAJĄCYM MONTAŻ LICZNIKA GAZOWEGO Z ZASTOSOWANIEM INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII BEZSPOIWOWEGO SPAWANIA.”

Cel projektu:

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zdecydowana poprawa pozycji konkurencyjnej firmy PELMET Sp.J., która dokona się poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii opartej o rozwiązania technologiczne, z wykorzystaniem których uruchomiona zostanie produkcja znacząco ulepszonych wyrobów.

 

Wartość projektu: 4 775 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Funduszy UE: 2 865 000,00 zł

 

Projekt, pn. Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy PELMET Spółka Jawna Eugeniusz Pelczar, Kazimierz Pelczar nr POPW.01.02.00-18-0087/16 realizowany jest w ramach

Projekt, pn. „Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy PELMET Spó??ka Jawna Eugeniusz Pelczar, Kazimierz Pelczar” nr POPW.01.02.00-18-0087/16 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Dzia??anie 1.2 „Internacjonalizacja M?�P”

Cel projektu:

Celem projektu jest zwi�?kszenie aktywno??ci gospodarczej PELMET Spó??ka Jawna na rynkach mi�?dzynarodowych poprzez kompleksowe dzia??ania zwi�?zane z opracowaniem i przygotowaniem do wdro??enia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy w zakresie produktów: ko??cówki dr�???ków kierowniczych i cz�???ci metalowe, obudowy i rozdzielnice elektryczne.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu przeprowadzone zostan�? dzia??ania doradcze, przez wy??onionego w drodze konkursu ofert Wykonawc�?, które obejm�?, m.in.: analiz�? mo??liwo??ci eksportowych firmy PELMET, badanie rynków zagranicznych, przygotowanie koncepcji wej??cia na rynki zagraniczne, opracowanie narz�?dzi i metod marketingowych, sporz�?dzenie listy rekomendacji dotycz�?cych reorganizacji firmy na potrzeby internacjonalizacji. W efekcie ??wiadczonych us??ug opracowany zostanie dokument, pn. „Model biznesowy internacjonalizacji  dla firmy PELMET Spó??ka Jawna Eugeniusz Pelczar, Kazimierz Pelczar w zakresie produktów: ko??cówki dr�???ków kierowniczych i cz�???ci metalowe, obudowy i rozdzielnice elektryczne”, zgodny ze „Standardami tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji” dla I etapu, dzia??ania 1.2 Internacjonalizacja M?�P” PO PW.

Warto??�? projektu: 30 750,00 PLN

Wk??ad Funduszy Europejskich: 20 000,00 PLN

Harmonogram projektu: 01.11.2016 – 31.12.2016

 

"Ceramiczne kompozyty z udziałem grafenu jako narzędzia skrawające i części maszyn o unikatowych właściwościach" Cergraf (2012-2016) w ramach programu "Graf-Tech"

PELMET Spó??ka Jawna podpisa?? umow�? konsorcjum na realizacj�? projektu "Ceramiczne kompozyty z udzia??em grafenu jako narz�?dzia skrawaj�?ce i cz�???ci maszyn o unikatowych w??a??ciwo??ciach" Cergraf (2012-2016) w ramach programu "Graf-Tech" Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju. Partnerzy: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metalurgii i In??ynierii Materia??owej, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

 

Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe nr 10/09/2021

Zaproszenie do złożenie oferty cenowej w ramach rozeznania rynku na: „Dostawę znakowarki laserowej”

  

Szanowni Państwo, 

 

Spółka „Pelmet” Eugeniusz Pelczar, Kazimierz Pelczar, zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku na dostawę znakowarki laserowej, w ramach realizacji projektu: „Wdrożenie do produkcji firmy PELMET Sp.J. szafki gazowej z elementem usztywniającym montaż licznika gazowego z zastosowaniem innowacyjnej technologii bezspoiwowego spawania”, nr POIR.03.02.02-00-1971/20, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Nr konkursu: POIR.03.02.02-IP.04-00-N71/20

 

Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego e maila pn. Zapytanie ofertowe, pkt III. 

Oferty stanowiące odpowiedz na niniejsze Zapytanie prowadzone w ramach rozeznania rynku  należy złożyć w terminie do dnia: 07.09.2021r.  do godz. 15.00. 

 


Zapytanie ofertowe nr 09/06/2021

W związku z realizacją projektu pt.:

„Wdrożenie do produkcji firmy PELMET Sp.J. szafki gazowej z elementem usztywniającym montaż licznika gazowego z zastosowaniem innowacyjnej technologii bezspoiwowego spawania”,

w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do składnia ofert na:

Dostawa do siedziby Zamawiającego: „Dostawa kompresorowni".

Data publikacji 28.06.2021r.

Termin składania ofert: 06.07.2021r. do godziny 15:00

 

 


Zapytanie ofertowe nr 08/05/2021

W związku z realizacją projektu pt.:

„Wdrożenie do produkcji firmy PELMET Sp.J. szafki gazowej z elementem usztywniającym montaż licznika gazowego z zastosowaniem innowacyjnej technologii bezspoiwowego spawania”,

w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do składnia ofert na:

Dostawa do siedziby Zamawiającego: „Dostawa instalacji odpylającej".

Data publikacji 11.05.2021r.

Termin składania ofert: 19.05.2021r. do godziny 15:00

 

 


Zapytanie ofertowe nr 07/03/2021

W związku z realizacją projektu pt.:

„Wdrożenie do produkcji firmy PELMET Sp.J. szafki gazowej z elementem usztywniającym montaż licznika gazowego z zastosowaniem innowacyjnej technologii bezspoiwowego spawania”,

w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do składnia ofert na:

Dostawa do siedziby Zamawiającego: Dostawa zrobotyzowanego stanowiska do spawania laserem".

Data publikacji 24.03.2021r.

Termin składania ofert: 26.04.2021r. do godziny 12:00

 

 


Zapytanie ofertowe nr 06/03/2021

W związku z planowaną realizacją projektu pt.:

„Wdrożenie do produkcji firmy PELMET Sp.J. szafki gazowej z elementem usztywniającym montaż licznika gazowego z zastosowaniem innowacyjnej technologii bezspoiwowego spawania”,

w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do składnia ofert na:

Dostawa do siedziby Zamawiającego Dostawa kompletnej linii technologicznej do precyzyjnej obróbki toczonych elementów stalowych z bezdotykową kontrolą detali”.

 

Data publikacji 10.03.2021r.

Termin składania ofert: 12.04.2021r. do godziny 12:00


Zapytanie ofertowe 05/02/2021

W związku z planowaną realizacją projektu pt.:

„Wdrożenie do produkcji firmy PELMET Sp.J. szafki gazowej z elementem usztywniającym montaż licznika gazowego z zastosowaniem innowacyjnej technologii bezspoiwowego spawania”,

w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do składnia ofert na:

Dostawa do siedziby Zamawiającego „Dostawa sprzętu informatycznego"

 

Data publikacji 26.02.2021r.

Termin składania ofert: 04.03.2021r. do godziny 15:00


Zapytanie ofertowe 04/02/2020

W związku z planowaną realizacją projektu pt.:

„Wdrożenie do produkcji firmy PELMET Sp.J. szafki gazowej z elementem usztywniającym montaż licznika gazowego z zastosowaniem innowacyjnej technologii bezspoiwowego spawania”,

w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do składnia ofert na:

Dostawa do siedziby Zamawiającego „Dostawa pily taśmowej CNC"

 

Data publikacji 17.02.2021r.

Termin składania ofert: 26.02.2021r. do godziny 12:00


Zapytanie ofertowe 03/02/2021

W związku z planowaną realizacją projektu pt.:

„Wdrożenie do produkcji firmy PELMET Sp.J. szafki gazowej z elementem usztywniającym montaż licznika gazowego z zastosowaniem innowacyjnej technologii bezspoiwowego spawania”,

w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do składnia ofert na:

Dostawa do siedziby Zamawiającego „Dostawa oprogramowania do projektowania CAD/CAM, 4 sztuki"

 

Data publikacji 04.02.2021r.

Termin składania ofert: 12.02.2021r. do godziny 12:00


Zapytanie ofertowe 02/11/2020

W związku z planowaną realizacją projektu pt.:

Wdrożenie do produkcji firmy PELMET Sp.J. szafki gazowej z elementem usztywniającym montaż licznika gazowego z zastosowaniem innowacyjnej technologii bezspoiwowego spawania”,

w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do składnia ofert na:

Dostawa do siedziby Zamawiającego „Stanowiska do badania szczelności monozłączy

 

Data publikacji 30.11.2020r.

Termin składania ofert: 09.12.2020r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego


Zapytanie ofertowe 1/07/2020

W związku z planowaną realizacją projektu pt.:

Wdrożenie do produkcji firmy PELMET Sp.J. szafki gazowej z elementem usztywniającym montaż licznika gazowego z zastosowaniem innowacyjnej technologii bezspoiwowego spawania”,

w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do składnia ofert na:

Dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych pras hydraulicznych (do tłoczenia, wciskania i przeginania) w ilości 2 (dwóch) sztuk wraz z ich uruchomieniem.

 

Data publikacji 22.07.2020r.

Termin składania ofert: 30.07.2020r.

 


Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia prowadzącego do opracowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy PELMET Spółka Jawna E. i K. Pelczar

W zwi�?zku z planowanym zakupem us??ug doradczych na potrzeby projektu, który ubiega si�? o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsi�?biorcza Polska Wschodnia”, Dzia??ania 1.2. „Internacjonalizacja M?�P I Etap” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do sk??adania ofert na realizacj�? zamówienia prowadz�?cego do opracowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy PELMET Spó??ka Jawna Eugeniusz Pelczar i Kazimierz Pelczar w zakresie produktów: ko??cówki dr�???ków kierowniczych i cz�???ci metalowe oraz obudowy i rozdzielnice elektryczne niskiego napi�?cia”

 


Kontakt

PELMET Spółka Jawna
Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar

ul. Marynkowska 5 | 38-422 Krościenko Wyżne
tel: 13 43 049 11
fax: 13 43 049 20